Panaszkezelési szabályzat 2016.

A szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatos panaszokat, észrevételeket a KOTK Kft. székhelyén (Budapest, VII., Szövetség utca 37., levelezési cím: 1410 Budapest 7, Pf. 106) a tanulmányi felelősnél, illetve a titkárságon lehet bejelenteni. Panasznak minősül a névvel, címmel ellátott és konkrét esetre történő írásos, vagy szóbeli észrevétel, beadvány. A szóbeli bejelentésekről jegyzőkönyvet veszünk fel. A panasz és a jogorvoslat alapját a felnőttképzési szerződés jelenti. A beérkező észrevételekről az ügyvezető igazgató az illetékes vezetővel konzultál a jogosság eldöntése, illetve a szükséges intézkedés meghatározása érdekében.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a KOTK munkatársa a panaszról és a bejelentő azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt panasz esetén helyben a résztvevőnek átadja,

b) telefonon bejelentett, egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával, vagy levélben közölt panasz esetén elküldi a résztvevőnek, legkésőbb a válasszal együtt.

A probléma értékelésénél a szolgáltatási dokumentáció (Tájékoztató, Tanulmányi napló, Modulzáró vizsgajegyzőkönyv, stb.) feljegyzéseit vesszük alapul. Szükség esetén vizsgálatot folytatunk. Első lépésként meggyőződünk az észrevétel valós voltáról (ebbe szükség szerint bevonjuk az érintett kollégákat, oktatókat illetve a képzésben résztvevőket is).  Mérlegeljük az ügy súlyosságát, majd megoldási lehetőségeket keresünk. A reklamációra a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk.

Amennyiben a panasztevő a felajánlott megoldást nem fogadja el, úgy az illetékes vezető tájékoztatja arról, hogy milyen magasabb fórumokhoz fordulhat problémájával. Jogvita esetén a felek a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhatnak (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testuletatbkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86,  telefon: 06 (1) 488 21 31).

Budapest, 2016. január 2.  

 

Dr. Lakos István s.k.
ügyvezető igazgató